Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)
 
1. Predmet úpravy
2. Definície
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
4. Kúpna cena tovaru
5. Dodacia lehota
6. Miesto dodania
7. Spôsob prepravy tovaru
8. Dodanie tovaru
9. Zodpovednosť za vady
10. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy
11. Ochrana osobných údajov
12. Záverečné ustanovenia VOP
 
1. Predmet úpravy
 
- 1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti WENIX s.r.o., so sídlom: Horná 4914/18, 038 61 Vrútky, IČO: 47215828, DIČ: 2023796302, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 59363/L (ďalej len „WENIX“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.signalizatory.sk
 
 
2. Definície
 
- 2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
 
- 2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti WENIX umiestnený na internetovej stránke www.signalizatory.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného WENIX na uvedenej stránke.
 
- 2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu.
 
- 2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s WENIX kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
 
- 2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 
- 2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
 
- 2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.signalizatory.sk, ktorá obsahuje textové a obrázové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.signalizatori.sk.
 
 
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
- 3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť WENIX dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti WENIX.
 
- 3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti WENIX. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.signalizatory.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
 
- 3.3. Objednávka obsahuje tiež:
-- vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí
-- vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy
-- udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti WENIX a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP
-- vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 
- 3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
-- odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany WENIX
-- neuhradením ceny za tovar uplynutím 7-dňovej lehoty
-- neprevzatím zásielky v stanovenej odbernej lehote 18 dní
 
- 3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti WENIX adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť WENIX potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti WENIX neznamenajú prijatie návrhu.
 
- 3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť WENIX je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 
- 3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok WENIX dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
 
- 3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti WENIX. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť WENIX povinná prijať.
 
 
4. Kúpna cena tovaru
 
- 4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany WENIX. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.
- 4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu WENIX do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Ak nie v je uvedené inak.
 
- 4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 
- 4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti WENIX a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
-- platba na účet spoločnosti WENIX pred dodaním tovaru
-- platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru
 
- 4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti WENIX uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti WENIX sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 
 
5. Dodacia lehota
 
- 5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť WENIX povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť WENIX dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.
 
- 5.2. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti WENIX začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti WENIX za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 
 
6. Miesto dodania
 
- 6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť WENIX ju ako miesto dodania potvrdila.
 
 
7. Spôsob prepravy tovaru
 
- 7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
 
- 7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
-- Poštová preprava do 3-5 dní („na dobierku“)
-- Osobné vyzdvihnutie tovaru kupujúcim v sídle spoločnosti WENIX, pokiaľ nebolo dohodnuté iné miesto (v pracovných dňoch)
-- Osobné vyzdvihnutie tovaru kupujúcim po dohode s kuriérom spoločnosti WENIX v Bratislave (v pracovných dňoch)
 
- 7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.
 
 
8. Dodanie tovaru
 
- 8.1. Záväzok spoločnosti WENIX dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v účtovnom doklade, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Účtovný doklad slúži ako dodací list aj ako záručný list.
 
- 8.2. Záväzok spoločnosti WENIX dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť WENIX bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti WENIX.
 
- 8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti WENIX späť, je spoločnosť WENIX oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 
 
9. Zodpovednosť za vady
 
- 9.1. Spoločnosť WENIX zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.
 
- 9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 
 
10. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy
 
- 10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť WENIX vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 
- 10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
 
- 10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 
- 10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.
 
- 10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti WENIX. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 
- 10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť WENIX povinná:
-- prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: WENIX, s.r.o., Horná 4914/18, 038 61 Vrútky. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.
-- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.
 
- 10.7. WENIX si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť WENIX vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti WENIX na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti WENIX kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet.
 
- 10.8. Spoločnosť WENIX je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
-- ak pri platbe na účet spoločnosti WENIX kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky
-- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní
-- ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti WENIX, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť WENIX schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach WENIX inak ho zaobstarať
-- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť WENIX tovar nakupuje
 
- 10.9. Odstúpenie WENIX od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti WENIX kupujúcemu v lehote 7 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.
 
- 10.10. Odstúpenie WENIX od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti WENIX na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
 
- 10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť WENIX oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
 
 
11. Ochrana osobných údajov
 
- 11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.signalizatory.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
- 11.2. WENIX spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. WENIX zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
 
- 11.3. WENIX spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
 
- 11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií WENIX, bude mu ich WENIX zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na emailovej adrese: info(zavinac)signalizatory.sk
 
- 11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.
 
- 11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:
-- Vystavenie daňového dokladu - faktúry
-- Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
-- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
-- Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu
-- Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií
-- Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.
 
 
12. Záverečné ustanovenia VOP
 
- 12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 22.09.2013
 
- 12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.signalizatory.sk
 
- 12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
- 12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.


Reklamačný poriadok

1. Na všetok tovar z e-shopu www.signalizatory.sk je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je určené inak. Predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho.
 
2. Záručná doba neplatí pre testovacie batérie, ktoré boli dodané pre otestovanie funkčnosti výrobku.
 
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom (osobný odber alebo dátum prebratia zasielky na pošte).

4. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku, alebo jeho časti, pokiaľ je spôsobené nesprávnym užívaním.

5. Pokiaľ kupujúci zistí pri prebraní zásielky mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť telefonicky, prípadne mailom oznámiť predávajúcemu.
 
6. V prípade že je evidentne zrejmé že tovar alebo jeho obal je poškodený prepravou, má kupujúci povinnosť neprebrať daný tovar a dokázateľne túto skutočnosť spísať s doručovateľom tovaru tak, aby si predávajúci mohol nárokovať na náhradu škody u prepravcu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

7. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe. Reklamovaný tovar môže poslať poštou, vtedy náklady hradí kupujúci, alebo ho môže doručiť osobne na adresu sídla spoločnosti.

8. Predávajúci môže odmietnuť prevziať na reklamáciu silne znečistený tovar a tovar bez dokladu o kúpe.

9. Predávajúci rozhodne o reklamácii v pokiaľ možno najkratšom čase potrebnom na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí oprávnenosti reklamácie prostredníctvom e-mailu.

10. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
      a) odovzdaním opraveného tovaru
      b) výmenou tovar
      c) vrátením kúpnej ceny tovaru
      d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
      e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 
12. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 
13. Všetky oprávnené záručné opravy sú bezplatné.